O spoločnostiVýbor SZSČlenovia výboru SZS


Predseda výboru SZS


Vladimír Kubovčík


VLADIMÍR KUBOVČÍK pochádza z Martina, kde sa narodil v roku 1975. Absolvoval štúdium v odbore Všeobecná ekológia na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Po ukončení vysokej školy v roku 1999 zostal na Katedre biológie a všeobecnej ekológie tejto fakulty pracovať; najskôr ako technik, od roku 2000 pôsobil na mieste odborného asistenta. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje najmä paleoekológii, paleolimnológii a rekonštrukciám vývoja prostredia pomocou subfosílnych zvyškov lariev pakomárov. Z tejto oblasti obhájil na FEE v roku 2008 dizertačnú prácu a v roku 2013 habilitačnú prácu s názvom „Pakomáre (Chironomidae) v paleoekológii: rekonštrukcia vývoja prostredia s využitím subfosílnych pakomárov s apendixom Švarcenberk ako paleoekologický fenomén“. Okrem paleoekológie sa venuje aj systematickej zoológii a ekológii živočíchov. Je členom tiež Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej arachnologickej spoločnosti a České společnosti pro ekologii. (e-mail: kubovcik@tuzvo.sk)


Hospodár SZS


Michal Ambros


MICHAL AMBROS sa narodil v roku 1954 v Kyjove (Česká republika). Študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa venoval etológii exotických vtákov v experimentálnych podmienkach (diplomová práca). V roku 1978 nastúpil na výskumnú stanicu Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV na Starých Horách. Tu pôsobil vo výskumnom teame zameranom na drobné cicavce a ich ektoparazity. Zameral sa hlavne na krvcicajúce roztoče a parazitológiu (rigorosum). Od roku 1984 pôsobil ako zoológ na Správe Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, neskôr ako jej vedúci resp riaditeľ, so zameraním na ochranu prírody a špeciálny ochranný režim v chránených územiach (postgraduálne štúdium). V súčasnosti pracuje naďalej ako odborný pracovník – zoológ na Správe CHKO Ponitrie, ktorá je organizačnou jednotkou Štátnej ochrany prírody. Počas pôsobenia v tejto organizácii sa venoval základnému faunistickému a floristickému výskumu a aplikácii vedeckých poznatkov v praktickej druhovej a územnej ochrane vybraných druhov fauny (dizertačná práca). Je autorom vyše dvoch stoviek odborných a popularizujúcich príspevkov z oblasti ekológie, faunistiky a ochrany prírody a autorom a spoluautorom piatich monografií o bionómii, rozšírení a ochrane živočíchov so zameraním na skupinu drobných cicavcov (hmyzožravce a hlodavce) na Slovensku. Zostavuje zborník Rosalia (doteraz vyšlo 21 ročníkov). Vo verejno prospešnej sfére je aktívnym členom mimovládnej organizácie Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a členom správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie.


Člen predsedníctva


Peter Bačkor


Peter Bačkor, RNDr., PhD. (10. júna 1980) Do augusta 2014 pôsobil ako odborný asistent na Katedre biológie a ekológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti nezamestnaný. Z odbornej a vedeckej profilácie sa aktívne venuje hlavne faunistike a ekológii stavovcov s prihliadnutím na vybrané skupiny: netopiere, vtáky a vysokohorské kopytníky, hlodavce v kontexte územnej a druhovej ochrany prírody a krajiny. V rámci urbánnej ekológii sa intenzívne venuje manažmentovým prístupom pri ochrane netopierov a vtákov. Medzi jeho ďalšie záľuby patrí vytváranie komplexnej bibliografie o stavovcoch Národného parku Nízke Tatry. Je členom viacerých profesných občianskych združení v oblasti ochrany živočíchov. Tak isto je autorom a spoluautorom približne päťdesiatich vedeckých a odborných článkov, jednej vysokoškolskej učebnice a desiatok záverečných správ z oblasti výskumu živočíchov. V rámci projektovej činnosti je/bol vedúcim, spolu-riešiteľom rôznych typov projektov (VEGA, KEGA, LIFE, UGA a pod.) v oblasti vedeckého výskumu ekológie živočíchov a ochrany prírody. Pomerne aktívne sa angažuje v rámci ochrany prírody na Slovensku na dobrovoľnej (strážca prírody) a expertnej báze ako súdny znalec. Vo voľnom čase sa venuje hlavne rodine, vysokohorskej turistike a horolezectvu a spoznávaniu všemožných zákutí horstiev starého kontinentu.


Tajomník


Ivan Baláž


Ivan Baláž sa narodil v Nitre v roku 1976. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na biológiu a ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF v Nitre). Po skončení štúdií najskôr pôsobil ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Nitre. Od roku 2003 pôsobí na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Habilitoval v roku 2010 v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje štúdiu biológie a ekológie drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov (blchy - Siphonaptera) v rôznych typoch prostredia. Je členom Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Je v databáze expertov na posudzovanie projektov APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja) a pravidelne posudzuje projekty VEGA (Vedecká grantová agentúra). Ďalej je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Folia faunistica Slovaca. V rokoch 2010 až 2014 zastával funkciu prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj na FPV UKF v Nitre; od roku 2009 je organizátor podujatia zameraného na popularizáciu vedy „Veda v Centre“; od 1.9.2012 je hlavný koordinátor medzinárodnej siete CEEPUS „Current Trends in Education and Research of Biotas in Central Europe“ (CIII-SK-0714-01-1213). Od roku 2014 je prorektorom pre rozvoj a informatizáciu UKF v Nitre.


Podpredseda


Peter Manko


Peter Manko sa narodil v roku 1976 v Rožňave. Na Prešovskej univerzite v Prešove vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na biológiu a telesnú výchovu. Po absolvovaní štúdia v roku 1999 začínal ako učiteľ prírodopisu na základnej škole. Tu pôsobil do roku 2001. Odvtedy pracuje ako odborný asistent na Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Počas doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 2010, skúmal abiotické a biotické faktory ovplyvňujúce podenky a pošvatky flyšových tokov. Jeho terajšia vedecko-výskumná činnosť je zameraná na hydrobiológiu, ekológiu vodného hmyzu a potravnú ekológiu rýb. Okrem SZS je členom Slovenskej limnologickej spoločnosti. (e-mail: peter.manko@unipo.sk)


Podpredseda


Ladislav Pekárik


LADISLAV PEKÁRIK pochádza z Humenného, kde sa v roku 1980 narodil. V roku 2004 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium zoológie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na Katedre zoológie tejto istej fakulty absolvoval aj doktorandské štúdium. Jeho vedecká práca bola venovaná habitatovým nárokom rýb. Ladislav Pekárik je druhým podpredsedom SZS. Od roku 2005 je vedeckým pracovníkom na Ústave zoológie SAV v Bratislave. Zaoberá sa ekológiou rýb, konkrétne habitatovým preferenciám, dennou dynamikou a konkurenčnými vzťahmi rýb. Popri tom sa venuje štatistickému modelovaniu. Je členom Slovenskej limnologickej spoločnosti pri SAV a České zoologické společnosti. (e-mail: ladislav.pekarik@savba.sk)

Členstvo v spoločnosti

  1. Členom spoločnosti sa môže stať domáci alebo zahraničný vedecký, pedagogický a iný pracovník alebo záujemca o zoológiu.
  2. Členovia spoločnosti sa delia na riadnych a čestných.
  3. Čestným členom spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný zoológ, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj zoologickej vedy na Slovensku. Čestné členstvo navrhuje predsedníctvo spoločnosti a tento návrh schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Čestní členovia spoločnosti sú oslobodení od úhrady členských poplatkov.
  4. Riadnym členom spoločnosti sa môže stať fyzická osoba so záujmom o zoológiu, písomne sa prihlási za člena spoločnosti (vzor prihlášky je prílohou týchto stanov), súhlasí s poslaním, úlohami, stanovami a ďalšími predpismi spoločnosti a uhradí členský poplatok.
  5. Nadobudnutie členstva v spoločnosti sa datuje odo dňa schválenia prihlášky predsedníctvom spoločnosti a zaplatením členského príspevku. Ak sa fyzická osoba stane členom spoločnosti v termíne od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka zaplatenýčlenský príspevok sa počíta na tento kalendárny rok. Ak sa fyzická osoba stane členom spoločnosti v termíne od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka zaplatený členský príspevok sa počíta na nasledujúci kalendárny rok. Výšku členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie.

Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti:


Poslaním spoločnosti je:

  1. Podporovať vedecký výskum a získavať vedeckých a iných pracovníkov k aktívnej spolupráci v oblasti zoológie na Slovensku.
  2. Sprostredkúvať výmenu informácií a propagovať výsledky zoologického vedeckého výskumu organizovaním národných a medzinárodných podujatí, ako aj edičnou činnosťou
  3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov. Orientovať záujem členov spoločnosti na riešenie otázok významných z hľadiska celospoločenských potrieb a záujmov.
  4. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami, univerzitami a inými výskumnými pracoviskami, múzeami, orgánmi a organizáciami ochrany prírody SR, ako aj s vedeckými spoločnosťami doma i v zahraničí.
  5. Predkladať príslušným odborných pracoviskám a orgánom podnety k opatreniam týkajúcim sa rozvoja odboru.


Galéria